I. Postanowienia podstawowe

 1. Administrator prywatności na mocy art. 4 pkt 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej: „GDPR „) to DIGITAL WOLF s.r.o. REGON: 07253451 ze siedzibą w Hlavní 341/102, 664 31 Lelekovice, Republika Czeska. (dalej zwany „administratorem”).
 2. Dane kontaktowe administratora to
  Adres: DIGITAL WOLF s.r.o., Hlavní 341/102, 664 31 Lelekovice, Republika Czeska
  email: [email protected]
  Telefon: +420 776 275 684
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci; lub do jednego lub kilku konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.
 4. Administrator nie wyznaczył osoby upoważnionej do ochrony danych osobowych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator obsługuje dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania zamówienia.

III. Prawną przyczyną i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawną przyczyną przetwarzania danych osobowych jest
  • wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt. b) GDPR,
  • Administrator ma uzasadniony interes w dostarczaniu marketingu bezpośredniego (zwłaszcza w przypadku komercyjnych wiadomości i biuletynów), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) GDPR,
  • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości handlowych i biuletynów), zgodnie z art. 6, ust. 1, punkt. a) GDPR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 Sb., w odniesieniu do niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamawiania towarów lub usług.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
  • przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; przy zamawianiu dane osobowe są niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,
  • wysyłanie wiadomości biznesowych i podejmowanie innych działań marketingowych.
 3. Od strony administratora jest automatycznie indywidualna decyzja na podstawie art. 22 GDPR. Dałeś swój wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
  • przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem oraz dochodzenie roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 5 lat po zakończeniu stosunku umownego).
  • przez okres do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie więcej niż 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
  • zaangażowane w dostarczanie towarów/usług/dokonywanie płatności w ramach umowy,
  • świadczące usługi marketingowe.
 2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do kraju trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami pocztowych/cloud usług.

VI. Twoje prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR, masz
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 GDPR,
  • prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR, lub ograniczyć przetwarzanie zgodnie z art. 18 GDPR.
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR i
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR.
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres lub e-mail adres administratora określonego w art. III. tych warunków.
 2. Ponadto masz prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone.

VII. Zasady ochrony prywatności

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne na celu ochronę danych i przechowywanie danych osobowych w formie papierowej, zwłaszcza poprzez szyfrowanie.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione osobiście.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
 2. Wyrażasz zgodę na te warunki, zaznaczając zgodę w formularzu online. Potwierdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
 3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i w tym samym czasie wyśle ci nową wersję tych warunków na adres e-mail podany administratorowi.

Warunki te wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.